GhanaNaijaMusic

Issa Music Lyrics

Guru – Ewura Wura Me Lyrics Ft Dare

Guru Ewurawura Me Lyrics Ft Dare
INTRO Guru
Eyoo Dare mame beat
____________________
CHORUS Dare
Ewurawura me 4x
Adi3 nu wurawura me
Ewurawura me 3x
Ewurawura me,3wuwo me 4x
Adi3 nu wurara me 3wuwo me
Ewurawura me,3wuwo me 3x

Guru Ewura Wura Me Lyrics
VERSE 1 Guru
W’ti makoma su mami kwan na me sei mu 3
Mene woa na t)n fols w) kanta
Wo gye mak) huma tika 3ni3 bue mu 3
3nd3 wo ba a 3y3 bo wo uh powder
Wo a wini me tittle for so many years
WO br3 me s3 wo ba me hy3n mpo kra na i dey fear
WO di3 bra na me nvibe wo forgetti me bear
Me p3s3 me taataa wo ama wo dropi tears, eyoo
3h wo di3 me nim nea wo tumi y3
M3nfa wo adwen bomi b3 kika me bofrot
WO di w) ka w’ni na wo ti ne d3
Me ny3 nu afi asei 3nd3 di3 ma di eduro
Bra na men sety me pendrive nu
3nni virus m3n ma ebi kye nu
Ma ywe ywe five tots nti feeli heat nu
Me b3 pia nu byforce nti ti kick nu

CHORUS Dare
Ewurawura me 4x
Adi3 nu wurawura me
Ewurawura me 3x
Ewurawura me,3wuwo me 4x
Adi3 nu wurawura me 3wuwo me
Ewurawura me,3wuwo me 3x

Guru Ewura Wura Me Lyrics
VERSE 2 Guru
3ny3 b33ma ne b33ma
Wo nti pima wo y3 b33ma
Nea tumi k) tir3 ba tir3 ma ye ma bo pia fo na y3 fr3 nu beema
B33ma ne nya etumi k) kwan su
)tu ne bottom san gyena ne nan su
Obo ne uh mboden )ny3 dapaafo
3dru anadwu su ne dwuma uh ti oo
)w) fufu ma ne fi

CHORUS Dare
Ewurawura me 4x
Adi3 nu wurawura me
Ewurawura me 3x
Ewurara me,3wuwo me 4x
Adi3 nu wurawura me 3wuwo me
Ewurawura me,3wuwo me 3x

Guru Ewurawura me lyrics

Any Comment on Lyrics?